Zamknij

Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów

12:16, 08.01.2021 | UM Ciechanów
Skomentuj UM Ciechanów
REKLAMA

Od 2021 r. każdy właściciel nieruchomości ma ustawowy obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Stawka za ich odbiór w Ciechanowie pozostaje na dotychczasowym poziomie 13 zł od osoby i jest jedną z najniższych w kraju. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą skorzystać z nowej zniżki za kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. Nadal obowiązuje ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Zmieniają się zasady odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

Zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami od tego roku każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Wprowadzone przez rząd zmiany w przepisach spowodowały podwyższenie stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów w wielu polskich miastach. Za odbiór odpadów zebranych selektywnie w sąsiednich miastach i gminach w 2021 r. mieszkańcy zapłacą: 31 zł (Nasielsk), 28 zł (Maków Mazowiecki), 26 zł (Płock), 25 zł (Przasnysz), 23 zł (Sońsk), 22 zł (Żuromin), 20 zł (Pułtusk). W Ciechanowie stawka pozostaje bez zmian i jest najniższa w regionie oraz na jednym z najniższych poziomów w kraju (13 zł).

Od tego roku wprowadzona została też dodatkowa ulga dla właścicieli gospodarstw, którzy zdecydują się na posiadanie domowych kompostowników. Na każdą osobę zamieszkującą w takim domostwie opłata za odbiór odpadów będzie obniżona o 1 zł.

 

Zwolnienie w opłacie za gospodarowanie odpadami o 1 zł od osoby jest możliwe także w przypadku posiadania Karty Dużej Rodziny.

Podstawą naliczania opłaty za odbiór odpadów jest złożona przez właściciela nieruchomości deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tylko złożenie nowej deklaracji uprawnia właściciela nieruchomości do skorzystania z powyższych zwolnień. Wzory deklaracji są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta: https://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/Rozdzial_V

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych stanowiących podstawę naliczania opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym Prezydenta Miasta oraz właściciela nieruchomości, a wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami zostanie określona w drodze decyzji z zastosowaniem stawki opłaty podwyższonej.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wynosi 181,90 zł. Stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny to 363,80 zł.

W związku ze zmianami ustawowymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami. Od 1 stycznia 2021 r. właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej oraz dostarczenia kopii zawartej umowy do Urzędu Miasta Ciechanów – Referat Gospodarki Odpadami, pokój nr 21, tel. 23 674 92 89 wew. 289. Posiadanie umowy i dowodów uiszczania opłat podlega kontroli na mocy art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2020 r. poz. 1439 ze zm.).

Prawidłowa segregacja odpadów wymaga stosowania oddzielnych worków w określonych kolorach: niebieskim („Papier”), zielonym („Szkło”), żółtym („Metale i tworzywa sztuczne”) i brązowym („Bio”). Odpady zbierane selektywnie należy zbierać w taki sposób, aby nie były one mokre i zanieczyszczone resztkami żywności, tłuszczami, olejami, farbami.

Do pojemnika oznaczonego napisem „Odpady zmieszane” należy wrzucać: wszystko czego nie można wrzucić do pozostałych worków/pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym, nie należy wrzucać: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, opon oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Właściciele nieruchomości, kompostujący bioodpady zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemnika lub worka przeznaczonego do gromadzenia bioodpadów. Kompostowanie odpadów należy prowadzić zapewniając prawidłowy przebieg procesu kompostowania, tj. z uwzględnieniem konieczności uzupełniania warstw odpadów ziemią i napowietrzania oraz niestwarzania uciążliwości dla otoczenia. Pojemność kompostownika powinna być dostosowana do ilości i rodzaju bioodpadów wytwarzanych na terenie danej nieruchomości.

Mieszkańcy Ciechanowa mogą też bezpłatnie przekazywać posegregowane przez siebie odpady komunalne do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ulicy Gostkowskiej 83 w Ciechanowie. Punkt, prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00 oraz w soboty w godz. 10:00-14:00.

(UM Ciechanów)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz