Zamknij
REKLAMA

Projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza z regionu ciechanowskiego

12:00, 11.09.2020 | Samorząd Województwa Mazowieckiego
Skomentuj UM Ciechanów
REKLAMA

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi pozytywnie ocenionych projektów w Budżecie Obywatelskim Mazowsza w regionie ciechanowskim poniżej przesyłamy listę przedsięwzięć wraz z krótkimi opisami. Więcej o Budżecie Obywatelskim Mazowsza, w tym szczegóły głosowania, na bom.mazovia.pl.

 

TYTUŁ PROJEKTU

OPIS

Budowa zatoczek autobusowych
w miejscowości Gładczyn w ciągu drogi w618

 

Miejscowość Gładczyn jest trzecią co do liczby mieszkańców miejscowością w gm. Zatory liczącą 342 mieszkańców. Większa cześć mieszkańców korzysta z komunikacji zbiorowej oraz z miejscowego przystanku
lecz aby dojść do miejsca zatrzymania autobusu muszą iść poboczem bardzo ruchliwej drogi i na tym poboczu oczekiwać na przyjazd autobusu. Jest to bardzo niebezpieczne dla osób korzystających z tych przystanków tym bardziej, że drogą tą przemieszczają się duże składy ciężarówek, które niejednokrotnie przekraczają w tym miejscu dozwoloną prędkość oraz wyprzedzają na skrzyżowaniu oraz często dochodzi na tym skrzyżowaniu
do wypadków. Podmuch wiatru pędzącej ciężarówki jest ogromny a oczekujący na przyjazd autobusu stoją 1 metr od krawędzi jezdni i często uciekają do przydrożnego rowu. Wybudowanie zatoczek autobusowych wraz
z prowadzącymi do nich chodnikami w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo pieszych w tym miejscu
i pozwoli uniknąć w przyszłości zdarzeń drogowych z udziałem pieszych

 

Interaktywna bilioteka

 

Projekt „Interaktywna biblioteka” zakłada doposażenie Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej 4 filii
w Płońsku, Pułtusku, Mławie i Żurominie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Pozyskanie interaktywnych urządzeń umożliwi prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów oraz warsztatów w okresie wakacji i ferii zimowych z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania.
W ramach projektu Biblioteka planuje zakup Magicznego dywanu (4 szt.), Magicznej ściany (3 szt.) oraz Stołu multimedialnego z wbudowanym komputerem myBOARD (1 szt.) - urządzeń edukacyjnych, składających się
z aplikacji, quizów i gier edukacyjnych, łączących naukę z zabawą. Projekt zakłada również wyposażenie bibliotek w roboty edukacyjne (9 szt.) wraz z tabletami (27 szt.), maty kodujące (2 szt.) oraz drukarkę 3D (1 szt.). Sprzęt ten pozwoli bibliotece na systematyczne prowadzenie warsztatów z zakresu projektowania 3D, programowania dla dzieci i młodzieży, rozwijających logiczne myślenie oraz wspomagających naukę poprzez gry i zabawy edukacyjne. Ponadto, z myślą o młodszych użytkownikach naszych bibliotek, Biblioteka planuje zakup 4 pakietów edukacyjnych do Magicznego dywanu, zestawu do karaoke, 3 globusów interaktywnych oraz 2 pakietów interaktywnych książek „Czytaj z Albikiem”.
Celem projektu jest wyposażenie Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie i jej filii w nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające wszechstronny rozwój jej czytelników i użytkowników oraz podniesienie atrakcyjności usług edukacyjnych i kulturalnych biblioteki. Realizacja projektu to istotne wsparcie bibliotek pedagogicznych w prowadzeniu wspomagania dla szkół w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej. Wykorzystywanie interaktywnych pomocy dydaktycznych podczas zajęć prowadzonych przez biblioteki pozwoli na wielozmysłowe odbieranie przez uczestników zajęć prezentowanych treści oraz kształcenie w nowatorski, bardziej interesujący sposób. Różnorodne pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom przenieść się
w interaktywny świat wiedzy oparty na zabawie i doświadczeniu. Placówki biblioteczne mają szansę stać się
dla dzieci i młodzieży szkolnej ciekawą alternatywą spędzenia czasu wolnego oraz stanowić uzupełnienie
i rozszerzenie szkolnych zajęć dydaktycznych realizowanych przez nauczycieli. Zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych wpłynie na postrzeganie placówek bibliotecznych jako miejsca nowatorskich szkoleń
i warsztatów oraz na zwiększenie oferty kulturalno-edukacyjnej. Może stać się również świetnym sposobem
na pozyskanie nowych czytelników i użytkowników. Znacząco wpłynie na realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych bibliotek oraz na wspomaganie szkół i placówek oświatowych w wykorzystaniu nowoczesnych technologii

 

"BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615
i DW617 na terenie Ciechanowa

 

 

Projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa na 10 przejściach dla pieszych na DW615 i DW617 terenie miasta CIECHANÓW. Pieszy widoczny = pieszy bezpieczny. W pierwszej kolejności wykonany zostanie projekt budowlano - wykonawczy a następnie na jego podstawie zamontowane zostaną przy każdym przejściu
dla pieszych 1 lub 2 słupy oświetleniowe 5 m wraz z oprawami LED dedykowanymi do oświetlenia przejść
dla pieszych. Typ oprawy LED-owej będzie dopasowany do warunków.

Modernizacja infrastruktury zewnętrznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie - budowa miejsc postojowych

 

Projekt przewiduje następujące etapy realizacji:
- przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień,
- budowa około 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
- montaż szlabanu wjazdowo – wyjazdowego na teren Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego
w Ciechanowie,
- rewitalizacja terenów zielonych poprzez nasadzenia kwiatów i krzewów ozdobnych,
- montaż nowych ławek parkowych oraz koszy na śmieci.

Zadania zaplanowane do realizacji projektu obejmują uzyskanie wszelkich potrzebnych pozwoleń oraz ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj”, dzięki któremu zostanie wyłoniony przyszły Wykonawca dokumentacji projektowo - kosztorysowej i robót budowlanych. Przetarg ogłoszony w tej formie oznacza, że na Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zarówno przygotowania projektu, jak i wykonania robót budowlanych. Dzięki takiej formule przetargu Zamawiający połączy i ogłosi dwa oddzielne przetargi
(przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przetarg na wykonanie robót budowlanych) w jednym postępowaniu. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym tj. Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie a Wykonawcą. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa będzie sporządzona zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa i wszelkimi pozwoleniami m.in. pozwoleniem budowlanym na budowę parkingu zgodnie z Ustawą – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz. 1186) oraz z niezbędnymi uzgodnieniami. W ramach projektu zostanie wybudowany parking na około 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz zamontowany szlaban wjazdowo – wyjazdowy na teren Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Cały teren pod budowę parkingu zostanie odpowiednio przygotowany i odwodniony. Budowa parkingu będzie przeprowadzona zgodnie z obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065). Nowy parking jest niezbędny, ponieważ ze względu na brak miejsc parkingowych pacjenci i pracownicy szpitala muszą stawiać samochody na trawnikach, co powoduje dewastowanie zieleni wokół szpitala. Budowa parkingu przyczyni się do poprawy dostępności placówki medycznej dla wszystkich mieszkańców województwa. Dodatkowo zostanie przeprowadzona rewitalizacja terenów zielonych polegająca na podniesieniu walorów estetycznych poprzez zasadzenie kwiatów i krzewów ozdobnych - wieloletnich, ustawienie ławek parkowych i koszy na śmieci oraz zamontowanie niezbędnego oświetlenia. Wykonanie wszystkich wymienionych działań ma na celu poprawę komfortu pracowników, pacjentów i gości szpitala oraz poprawienie stanu środowiska i terenów zielonych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie. Wszystkie nowo projektowane części zagospodarowania terenu będą ze sobą połączone funkcjonalnie i stanowić jedną całość. Realizacja projektu jest niezbędna do poprawy zagospodarowania przestrzennego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez budowę chodnika
w miejscowości Nowe Naruszewo, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571

 

Zadanie obejmuje budowę chodnika w miejscowości Nowe Naruszewo przy drodze wojewódzkiej nr 571 relacji Naruszewo-Nasielsk-Winnica-Pułtusk. Nawierzchnia z kostki brukowej lub masy bitumicznej. Długość chodnika wynosi ok. 600 mb. Lokalizacja od skrzyżowania z drogą oznaczoną jako działka nr ewid. 146 obręb 0015 Nowe Naruszewo do początku lasu w miejscowości Nowe Naruszewo (do granicy z dz. nr ewid. 190, obręb 0015 Nowe Naruszewo). Lokalizacja inwestycji zobrazowana została na załączniku graficznym.

Doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie

 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich w Ciechanowie wnioskuję o wykonanie 14 Aktywnych przejść dla pieszych, w tym:
1) 5 przejść dla pieszych w ciągu ul. 17 Stycznia w Ciechanowie, zlokalizowanych przy:
a) skrzyżowaniu z ul. Gostkowską - 1 przejście;
b) skrzyżowaniu z ul. Gabriela Narutowicza - 1 przejście;
c) I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego - 1 przejście;
d) skrzyżowaniu z ul. Leśną - 2 przejścia.
2) 6 przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego w Ciechanowie, zlokalizowanych przy:
a) skrzyżowaniu z ul. Kącką - 1 przejście;
b) rondzie Witolda Pileckiego - 2 przejścia;
c) Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego - 1 przejście;
d) skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną - 1 przejście;
e) skrzyżowaniu z ul. Śląską - 1 przejście.
3) 3 przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: Przasnyskiej, Gruduskiej i Wojska Polskiego - skrzyżowanie o ruchu kołowym (typu rondo).

Każde przejście zostanie wyposażone w:
1. Lampę/lampy doświetlającą/e przejście;
2. Lampy ostrzegawcze nad znakiem D-6;
3. Czujniki ruchu;
4. Aktywne punktowe elementy odblaskowe, pługoodporne;
5. Białe pasy na czerwonym tle;
6. Napisy typu: "odłóż smartfona", "spójrz w lewo".

Inteligentne przejścia dla pieszych posiadają wiele korzyści względem przejść klasycznych.
W pierwszej kolejności zapewniają większe bezpieczeństwa pieszych oraz kierowców, co jest nadrzędnym celem ich stosowania. W odróżnieniu od przejść klasycznych, aktywne przejście dla pieszych posiadają zsynchronizowane ze sobą pulsujące światła poziome oraz pionowe, które zwiększają widoczność pieszego znajdującego się na drodze. Może być on widoczny nawet z odległości 800 m, co jest niemożliwe w przypadku przejść klasycznych, zwłaszcza podczas trudnych warunków występujących na drodze (deszcz, śnieg czy zmrok).
Pieszy jest identyfikowany podczas zbliżania się do przejścia w czasie rzeczywistym, a po zejściu pieszego z jezdni inteligentny system w nowoczesnych przejściach dla pieszych wyłącza światło ostrzegawcze. Umożliwia to szybką reakcję kierowcy, który lepiej reaguje na bodziec występujący w danej chwili niż na stale nadawany sygnał ostrzegawczy stosowany przy klasycznych przejściach.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na wskazanych ulicach (ul. 17 Stycznia, ul. Wojska Polskiego, ul. Gruduska i ul. Przasnyska w Ciechanowie) niezbędne jest zastosowanie na przejściach dla pieszych sprawdzonych nowoczesnych rozwiązań, które mogą uratować ludzkie życie

 

Edukacja fundamentem dbałości o bezpieczeństwo publiczne – doskonalenie techniki jazdy dla osób od 18 roku życia

 

Projekt pt. „Edukacja fundamentem dbałości o bezpieczeństwo publiczne – doskonalenie techniki jazdy dla osób od 18 roku życia” to propozycja zajęć dla kierowców. Przewidywany czas trwania zajęć to ok. 6 godzin. Zajęcia składają się z trzech modułów, a mianowicie:
1. Poznanie zmian w przepisach ruchu drogowego (1,5 h);
2. Spotkanie z psychologiem transportu (1,5 h);
3. Doskonalenie techniki jazdy z wykorzystaniem infrastruktury Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy (3 h);
Zajęcia tego typu dla kierowców to aktywny i interesujący, wprost atrakcyjny sposób na edukację, która ma na celu dbałość o bezpieczeństwo publiczne. W ramach projektu chcemy, aby ok. 150 osób z subregionu Ciechanowskiego, podzielone na grupy ok. 30 osób, uczestniczyło w zajęciach, na których przypomniane zostaną zmiany w przepisach o ruchu drogowym, uczestnictwo w wykładzie z psychologiem transportu, który szczegółowo i w przystępny sposób wyjaśni elementy funkcjonowania mózgu ludzkiego w kontekście kierowania pojazdem, podejmowania decyzji na drodze, odruchów, czasu reakcji, stresu, itp. Elementem praktycznym będzie doskonalenie techniki jazdy, np. umiejętności wyprowadzania pojazdu z poślizgu, itp. zaznajamianie się
z wyposażeniem i poszczególnymi rozwiązaniami technicznymi samochodów osobowych. Pozyskana wiedza będzie miała wpływ na działania kierowcy na drodze, nastąpi wzrost świadomości o możliwościach
za kierownicą i skutkach, nierozsądnego zachowania się. Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy to bezpośrednie spotkanie się z ekstremalnymi warunkami, dobrym samochodem oraz z instruktorem, który dostrzeże błędy
i pozwoli skorygować nasze dotychczasowe zachowanie się za kierownicą. Zajęcia pełne emocji, nowej wiedzy, ciekawe i zapadające w świadomości. Projekt ma na celu dotarcie do kierowców młodych, w średnim wieku oraz seniorów, zainteresowanie tematem a w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.
Poznanie własnych mocnych i słabych stron jako kierowcy

(Samorząd Województwa Mazowieckiego)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz