Zamknij

O nas

Wszystkie zajęcia w naszym przedszkolu realizowane są zgodnie z obowiązującą w Polsce podstawą programową wychowania przedszkolnego wg wytycznych MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Rozporządzenie MEN z dn. 30/05/2014 roku).POBYT KAŻDEGO DZIECKA W PRZEDSZKOLU W WYMIARZE: 5h DZIENNIE JEST BEZPŁATNY, GDYŻ JEST ON W CAŁOŚCI FINANSOWANY Z SUBWENCJI OŚWIATOWEJ MIASTA CIECHANÓW!Tym samym, pomimo iż jesteśmy przedszkolem niepublicznym, to rodzice wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola nie ponoszą już żadnych innych (dodatkowych) opłat, aniżeli te opłaty, które i tak by ponieśli w przedszkolu państwowym na terenie m.st. Ciechanowa.Przyjmujemy dzieci w wieku: 2,5 – 6 lat + dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego z całego powiatu ciechanowskiego – bez względu na ich aktualne miejsce zamieszkania / zameldowania. Jedynym stałym kosztem dla rodziców jest opłata za wyżywienie dziecka (CATERING). Nie pobieramy opłaty wpisowej.Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola mają dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (tj. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na np. autyzm, Zespół Aspergera). Dla osób zainteresowanych przedszkolem, istnieje możliwość przeprowadzenia bezpłatnej diagnozy psychologiczno – pedagogicznej.Na terenie przedszkola działają łącznie aż cztery grupy wychowania przedszkolnego. Dwie grupy dla dzieci w wieku: 3 – 4 lata (MUCHOMORKI & KUBUSIE) oraz dwie grupy dla dzieci w wieku: 5 – 6 lat + dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego (ZYRAFY & TYGRYSKI). Na terenie przedszkola prowadzona jest też bezpłatna zerówka integracyjna (klasa 0), przygotowująca dzieci do nauki w szkole podstawowej oraz dwie grupy integracyjno-terapeutyczne.W każdej grupie opiekę nad dziećmi sprawuje min. dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz min. jeden nauczyciel – wspierający/asystent nauczyciela dla dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych.Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola uczestniczą (codziennie) w szeregu zajęć dodatkowych, takich jak np. Język Angielski, Rytmika, Logorytmika, Sensoplastyka, Arteterapia, Bajkoterapia, Muzykoterapia, Dogoterapia, Alpakoterapia, Nauka Czytania Globalnego, Metoda Dobrego Startu, Sensomotoryka wg programu Grow and Play, Logopedia Grupowa.Udział dzieci we wszystkich wymienionych wyżej zajęciach dodatkowych jest BEZPŁATNY.Ponadto, wszystkie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą (na terenie przedszkola) w bezpłatnych indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wyrównawczych z m.in. pedagogiem-oligofrenopedagogiem, pedagogiem – logopedą, certyfikowanym terapeutą wg metody Integracji Sensorycznej.Zarówno liczba, jak i zakres zajęć rewalidacyjno-wyrównawczych dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb oraz możliwości rozwojowych danego dziecka – nie mniej jednak niż 3 x 60 min. zajęć terapii indywidualnej tygodniowo (tj. 60 min. indywidualna terapia logopedyczna + 60 min. indywidualna terapia pedagogiczna + 60 min. indywidualna terapia wg metody Integracji Sensorycznej).


© pulsciechanowa.pl | Prawa zastrzeżone